Valtionavustukset kielten tutoropettajatoimintaan 2020

Hakuaika alkaa 18.11.2020 ja päättyy 9.12.2020 klo 16:15.

Valtioneuvoston antaman 1.1.2020 voimaan astuneen perusopetusta koskevan tuntijakoasetuksen (793/2018) mukaan A1-kielen opetusta tulee järjestää vuosiluokalta 1 alkaen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1–2 astuivat voimaan 1.1.2020. Opetuksen järjestäjän tulee tehdä tarvittavat muutokset toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A1-oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin vuosiluokille 3-6 opetuksen järjestäjän päättämässä aikataulussa.


Kielten tutoropettajatoimintaan myönnettävän valtionavustuksen tarkoituksena on varmistaa vuosiluokilla 1–2 A1-kielen opetusta antavien opettajien pedagoginen ja ammatillinen osaaminen sekä varmistaa, että A1-kielen opiskelu muodostaa pedagogisen jatkumon oppilaan edetessä vuosiluokalta toiselle vuosiluokilla 3-6. Avustuksilla on tarkoitus myös tukea koulutuksen alueellista tasa-arvoa.