Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Laskentapäällikkö

Laskentapäällikkö vastaa koko kirjanpitoyksikkötasoisesti kirjauksesta tilinpäätökseen, prosessin tehtävien ylläpidosta ja uudistamisesta. Tavoitteena on sujuva, yhtenäinen ja luotettava prosessi, joka huomioi sisäisen valvonnan näkökulmat. Laskentapäällikkö vastaa ulkoisen laskennan hoitamisesta ja sen ylläpidosta, palvelualueensa toimintatapojen uudistamisesta sekä huolehtii talousarviokirjanpidon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tehtävään kuuluu vastuut kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen laadukkaasta tuottamisesta, pankkitilien hallinnasta ja automaation piiriin siirrettyjen vastikkeettomien menojen maksatusten valvontatehtävistä Handi-palvelussa. Laskentapäällikkö vastaa itsenäisesti palveluprosessinsa toimintaa ja menettelyitä koskevien selvitysten, raporttien ja toimintaohjeiden antamisesta, tiedon tuottamisesta, palvelun ohjaamisesta yhtenäisen toimintatavan varmistamiseksi sekä operatiivisesta päivittäisestä yhteistyöstä Palkeiden kirjanpitäjän kanssa. Uudistamisessa painottuu myös digitalisaation edistäminen taloushallinnon kaikissa palveluissa ja toiminnoissa.

Opetusneuvos, perusopetus

Opetusneuvoksen virkaan haetaan pedagogisen koulutuksen saanutta käsityön asiantuntijaa ja kehittäjää. Opetusneuvos työskentelee Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -yksikön Perusopetus ja varhaiskasvatus -ryhmässä koulutuksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Opetusneuvoksen virassa vastuualueina ovat kädentaitojen, käsityökasvatuksen, käsityöoppiaineen sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnin kehittäminen laaja-alaisesti: varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Tehtävässä on yhtymäkohtia myös taiteen perusopetukseen ja vapaaseen sivistystyöhön sekä ammatilliseen koulutukseen. Toimenkuvaan sisältyy opetussuunnitelmien perusteiden kehittäminen ja toimeenpanon tuki sekä vastuualueiden erityiskysymyksiin liittyvä informaatio-ohjaus. Oppimisen ja osaamisen arvioinnin kehittämisessä on ajankohtaista perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointiin liittyvä kriteerityö ja lukiokoulutuksessa käsityön lukiodiplomien kehittäminen.

Opetusneuvos, varhaiskasvatus

Opetusneuvoksen virkaan haetaan pedagogisen koulutuksen saanutta kokenutta varhaiskasvatuksen ja esi-/alkuopetuksen asiantuntijaa ja kehittäjää. Opetusneuvos työskentelee Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -yksikön Perusopetus ja varhaiskasvatus -ryhmässä koulutuksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Tehtävä sisältää laadukkaan ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi työnkuvaan kuuluu Opetushallituksen Loisto-verkoston koordinointityö.

Asiantuntija

Asiantuntija osallistuu tutkintojen tunnustamishakemusten käsittelyyn sekä hakemusten käsittelyssä käytettävien sähköisten työvälineiden kehittämiseen. Toimenkuvaan kuuluu myös taloushallintoon liittyviä ja viestinnällisiä tehtäviä sekä asiakasneuvontaa.

Suunnittelija

Suunnittelija työskentelee Ylioppilastutkintolautakunnan kansliassa. Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään digitaalisesti suomeksi ja ruotsiksi kaksi kertaa vuodessa. Suunnittelija valmistelee ylioppilastutkinnon kokeita osana yhteisöohjautuvaa tiimiä. Erityisvastuuna on teknologisen osaamisen tukeminen omassa tiimissä ja vuorovaikutus muiden tiimien kanssa koejärjestelmän kehittämisessä. Suunnittelija toteuttaa kokeita digitaaliseen muotoon Linux-pohjaisessa käyttöjärjestelmässä ja kehittää tuottamiseen liittyviä prosesseja. Hän osallistuu myös muihin tutkinnon toimeenpanoon liittyviin tehtäviin.

Talousasiantuntija

Talousasiantuntija vastaa vastikkeettomien menojen käsittelystä apurahamaksatuksissa ja valtionavustusten automaattiseen maksatukseen liittyvistä tehtävistä Handi-palvelussa, Opetushallituksen saldollisten pankkitilien kausittaisista täsmäytyksistä, ulkopuolisen rahoituksen (EU ja PMN) nettoutuksista kuukausittain sekä näihin liittyvästä BI raportoinnista. Talousasiantuntija toimii tiiviinä työparina yhdessä laskentapäällikön kanssa juoksevan kirjanpidon ja tilinpäätökseen liittyvissä tehtävissä (talousarviotilit, pääkirjanpito, pankkitilit, muistiokäsittely, tilinpäätös) koko kirjanpitoyksikkötasoisesti. Lisäksi tehtävässä on keskitetty vastuu koko kirjanpitoyksikön kirjanpidon ajantasaisuuden sekä oikeellisuuden valvonnasta sekä talousarviotilien (n. 120 tiliä) seurannasta riittävän sisäisen valvonnan toteutumiseksi. Tähän nivoutuu olennaisesti yhteisten kirjaustapojen varmistaminen ja jalkauttaminen kirjanpitoyksikössä ohjaamalla, mikä tapahtuu pääosin neuvonnan, konsultoinnin ja ohjeistuksen avulla. Tärkeä osa työtä on tunnistaa myös prosessien kehittämiskohteet. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen kirjanpitoyksikön yksiköiden kanssa, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tehtävään kuuluu myös vastuu kirjanpitoyksikön käyttöomaisuuskirjanpidosta sekä muista yksikön vastuulle kuuluvista talouspalvelutehtävistä mm. sijaistustehtävinä (palkkiomaksujen valmistelu, seurantakohteiden ylläpito ja Handi-palvelu).

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.