Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

290 aiheeseen liittyvää kysymystä

Miten korona vaikuttaa opiskelijavaihtoihin?

Keywords Koronavirus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälinen harjoittelu Nordplus Korkeakoulutus Nordplus-ohjelma north2north

Oppilaitokset, korkeakoulut ja muut vaihto-ohjelmia ja hankkeita toteuttavat organisaatiot päättävät kansainvälisten toimintojensa toteuttamisesta sekä sopivat kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvistä toimenpiteistä yhdessä yhteistyöorganisaatioidensa kanssa. Toiminnassa tulee seurata ja noudattaa koronaan liittyvää viranomaisohjeistusta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antoi 2.2.2021 oppilaitoksille suosituksen Suomeen tai Suomesta ulkomaille suuntautuvan lyhytaikaisen opiskelijavaihdon tilapäisestä keskeyttämisestä koronatilanteen takia. Lyhytaikaisella opiskelijavaihdolla tarkoitetaan lyhyitä intensiivikursseja, kieli- ja kulttuurivaihtoja, retkiä ja leirikouluja sekä muita lukukautta lyhyempiä vaihtojaksoja. Suositus koskee uusia, suosituksenantopäivän jälkeen alkavia vaihtoja.

Suosituksen mukaan täyden lukukauden tai -vuoden mittaisia opiskelijavaihtoja voidaan edelleen toteuttaa turvallisuusohjeet huomioiden.

Lisätietoja saa esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön koronaan liittyvistä UKK-vastauksista korkeakoulutukselle ja tutkimukselle:

 • Miten koronavirus vaikuttaa EU:n Erasmus-opiskelijavaihtoihin tai Suomessa opiskelevien kv. tutkinto-opiskelijoiden tilanteeseen?
 • Voiko opiskelijavaihtoja järjestää koronaepidemian aikana?

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-korona-vaikuttaa-opiskelijav…

 

Onko karanteenin ja eristyksen aikana oikeus perusopetukseen?

Keywords Koronavirus Perusopetus

On. Karanteeni ja eristys ovat tartuntatautilääkärin viranomaispäätöksiä. Henkilö voi olla eristyksessä sairaalassa tai kotona. Tartuntatautilain mukaan karanteeni ja eristäminen on toteutettava siten, että henkilön oikeuksia ei tarpeettomasti rajoiteta. Oppilaiden yhdenvertainen oikeus opetukseen tulee siten turvata mahdollisimman täysimääräisesti. 

Karanteenin ja eristyksen aikana oppilaalla on oikeus 

 • opetukseen
 • maksuttomiin laitteisiin, materiaaleihin ja yhteyksiin
 • oppimisen tukeen
 • oppilashuoltopalveluihin
 • opetuksen järjestäjän järjestämiin aterioihin tai ruokatarvikekassiin. 

Karanteenissa ja eristyksessä oleva oppilas voi vointinsa mukaan osallistua opetukseen esimerkiksi etäyhteyden välityksellä muun opetusryhmän opiskellessa lähiopetuksessa.

Karanteenin ja eristyksen aikana opetus voidaan järjestää etäopetuksena perusopetuslain 18 §:ssä säädetyin erityisin opetusjärjestelyin. Tätä koskeva päätös voidaan tehdä enintään tartuntatautilain nojalla annetun oppilasta koskevan päätöksen voimassaolon ajaksi. Erityisiä opetusjärjestelyjä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta. 

Omaehtoinen karanteeni perustuu vapaaehtoisuuteen. Oppilas voi esimerkiksi olla poissa koulusta odottamassa koronatestin tulosta tai koulussa tapahtuneeseen altistukseen perustuvaa tartunnanjäljityksen yhteydenottoa. Koulu päättää, miten oppilaiden työskentelyä kotona ohjataan ja tuetaan luvallisen poissaolon aikana. Opettajat voivat toimivaltansa puitteissa tehdä erilaisia pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja, kuten antaa oppilaille tehtäviä kotiin. Tehtäviä voivat välittää myös muut oppilaat, mutta koulu vastaa siitä, että kaikki oppilaat saavat tehtävät ja niihin liittyvää ohjausta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee ulkomailta palaavalle perusopetuksen oppilaalle omaehtoista karanteenia, jos saavutaan maista, joiden kohdalla karanteenisuositus on voimassa. Myös omaehtoisen karanteenin ajaksi oppilaalle voidaan tehdä perusopetuslain 18 §:n mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/onko-karanteenin-ja-eristyksen-aik…

Miltä vuosiluokalta alkaen maahanmuuttajaoppilasta pitää arvioida numeerisesti?

Keywords Arviointi ja todistukset Osaamisen arviointi Perusopetus

Maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi olla sanallista päättöarviointia lukuun ottamatta [13].

Miten uuden ohjelmakauden toimintoja voidaan käyttää ammattitaitokilpailuihin (EuroSkills ja WorldSkills) ja niihin valmentautumiseen?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Liikkuvuushankkeissa voi hyödyntää uutta aktiviteettia “Participation in Skills Competitions”. Lyhytkestoisen (KA122-VET) liikkuvuushankkeen saaneille organisaatioille kohteena voivat olla vain ohjelmamaat. Liikkuvuustoiminnan akkreditoinnin (KA120-VET) saaneille organisaatioille kohteena voivat olla sekä ohjelmamaat että kumppanimaat (nk. globaali liikkuvuus).

Ammattitaitokilpailuihin valmentautuminen voi olla teemana myös kumppanuushankkeissa tai pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa. Myös ammatillisen koulutuksen huippuyksiköissä voi löytyä yhteyksiä kilpailutoimintaan.

Ohjelmaoppaan mukaan myös Euroopan ulkopuoliset maat ovat akkreditoiduille organisaatioille mahdollisia. Voiko globaaliliikkuvuuden avustusta käyttää myös ohjelmamaiden ulkopuolella tapahtuviin ammattitaitokilpailuihin?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kyllä, akkreditoidut voivat hakea ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeessa (KA121-VET) globaaliliikkuvuuden avustusta WorldSkills -kilpailuihin osallistumiseen. (Opiskelijaa tukevan henkilöstön osalta määrittelyt täsmentyvät myöhemmin.)

Pitääkö EuroSkills/WorldSkills -kilpailijoiden olla oppilaitoksessa opiskelijoina?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kilpailijan tulee olla - kuten osallistujan muissakin ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeissa - opiskelija tai vastavalmistunut (valmistunut 12 kuukauden sisällä).

Voiko liikkuvuutta hyödyntää myös muihin ammattitaitokilpailuihin kuin Skills–kilpailuihin?

Keywords Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kyllä, kun kilpailu on kansainvälinen alakohtainen tapahtuma, jossa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden taitojen kilpailullinen esittely on keskeistä ammatillisen koulutuksen kokemusten, osaamisen ja teknologisten innovaatioiden edistämisessä, tunnustamisessa ja vaihdossa. Tapahtumat toteutetaan yritysten, ammatillisen koulutuksen järjestäjien, kauppakamareiden ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien läheisessä yhteistyössä, jossa tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta ja huippuosaamista.

Ovatko kotitalouden materiaalit etäopetuksen aikana maksuttomia?

Keywords Koronavirus Perusopetus

Opetuksen edellyttämät materiaalit ovat maksuttomia. Maksuttomaan opetukseen luetaan välttämättömät opetusvälineet, kuten oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja -aineet. Maksuttomuus koskee perusopetuslain mukaan oppilaaksi otettuja oppivelvollisia henkilöitä. 

Oppilas voi olla etäopetuksessa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen, karanteenin tai eristyksen sekä oman tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen perusteella.

Perusopetuslain 20 a §:n mukaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetuksessa tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat perusopetuksen oppilaille maksuttomia. Yhteydellä tarkoitetaan esimerkiksi internetyhteyttä ja materiaaleilla opetuksessa tarvittavia oppimissovelluksia ja viestintävälineitä. Perusopetuslain 20 a §:n mukaan maksuttomuus koskee karanteenin ja eristyksen vuoksi etäopetuksessa olevia oppilaita. Opetushallituksen näkemyksen mukaan laitteet ja yhteydet ovat maksuttomia etäopetuksessa myös niille oppilaille, jotka kuuluvat tai joiden perheenjäsen kuuluu koronaviruksen kannalta riskiryhmään.

Kotitaloudenoppiaineessa oppimistehtävien suorittaminen voi edellyttää harjoituskohtaisia materiaaleja. Etäopetustilanteessa materiaaleja voi jakaa kouluilta tarkoituksenmukaisesti pakattuina.  Materiaalien jakamisen voi yhdistää esimerkiksi kouluateriajakeluun.
 
Varsinaisen etäopetustilanteen rinnalla oppilaalla voi olla myös erillisiä kotitehtäviä. Kotitehtävät ovat tärkeä osa eri oppiaineiden oppimisprosessia. Kotitehtävät ovat yleensä väljiä ja jättävät tilaa soveltamiseen ja erilaisiin vaihtoehtoihin. Kotitalouden oppiaineessa kotitehtävinä toteutettavat oppimistehtävät vahvistavat oppilaan näkemystä arjen rutiineista ja erilaisista tavoista toteuttaa kodin tehtäviä. Kotitalouden kotitehtävien avulla oppilas harjaantuu myös soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita ja toimintoja omaan perhevaiheeseensa eli omaan kotikulttuuriinsa. 
 
Kotitalousoppiaineessa kotitehtävinä käytetään yleensä tyypillisiä kotitalouden työtehtäviä. Kotona tehtäviä tyypillisiä toiminnallisia työtehtäviä voivat olla

 • ruoan valmistaminen, astioiden pesu, ruoan valmistamisen esivalmistelut, muu ruoanvalmistus, leipominen ja säilöminen
 • säännöllisesti toistuva asunnonhoito, siivous, erityiset asunnon hoitotoimenpiteet, pyykinpesu, silitys ja muu vaatehuolto
 • huolenpito perheenjäsenistä tai muista läheisistä, toisen kotitalouden auttaminen, lastenhoito, asiointi, hankintojen ja ostosten tekeminen, talouden suunnittelu ja kirjanpito.  

Opetuksen järjestäjä ja koulu päättävät oppimisprosessin (ml. kotitehtävät) suunnittelusta sekä opetusmateriaalin valinnasta ja käyttämisestä. Käytännössä jokainen koulu ja opettajat voivat päättää, mitä aineistoa, kirjoja tai muuta materiaalia opetuksessa käytetään ja millaisia kotitehtäviä annetaan. Materiaalin käytöstä sovitaan yleensä yhteisesti oppimisen ohjauksen yhteydessä. 
 
Opetettava kokonaisuus, sen tavoitteet ja mahdolliset oppiainerajat ylittävät yhteydet vaikuttavat siihen, millaisia materiaaleja opettaja opetuksessaan tai tehtävänannostaan käyttää. Koulun käytänteistä, opetuksellisista, ohjauksellisista ja kasvatuksellisista ratkaisuista on tärkeää viestiä myös huoltajille. 

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/ovatko-kotitalouden-materiaalit-et…

Ovatko perusopetuksen oppimateriaalit etäopetuksen aikana maksuttomia?

Keywords Koronavirus Perusopetus

Opetuksen edellyttämät materiaalit ovat maksuttomia. Maksuttomaan opetukseen luetaan välttämättömät opetusvälineet, kuten oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet. Maksuttomuus koskee perusopetuslain mukaan oppilaaksi otettuja oppivelvollisia henkilöitä. 

Oppilas voi olla etäopetuksessa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen, karanteenin tai eristyksen sekä oman tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen perusteella.

Perusopetuslain 20 a §:n mukaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetuksessa tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat perusopetuksen oppilaille maksuttomia. Yhteydellä tarkoitetaan esimerkiksi internetyhteyttä ja materiaaleilla opetuksessa tarvittavia oppimissovelluksia ja viestintävälineitä. Perusopetuslain 20 a §:n mukaan maksuttomuus koskee karanteenin ja eristyksen vuoksi etäopetuksessa olevia oppilaita. Opetushallituksen näkemyksen mukaan laitteet ja yhteydet ovat maksuttomia etäopetuksessa myös niille oppilaille, jotka kuuluvat tai joiden perheenjäsen kuuluu koronaviruksen kannalta riskiryhmään.

Oppiaineissa, kuten kotitaloudessa, käsityössä, kuvataiteessa, fysiikassa tai kemiassa, oppimistehtävien suorittaminen voi edellyttää harjoituskohtaisia materiaaleja. Etäopetustilanteessa materiaaleja voi jakaa kouluilta tarkoituksenmukaisesti pakattuina. Materiaalien jakamisen voi yhdistää esimerkiksi kouluateriajakeluun.

Varsinaisen etäopetustilanteen rinnalla oppilaalla voi olla myös erillisiä kotitehtäviä. Kotitehtävät ovat tärkeä osa eri oppiaineiden oppimisprosessia. Kotitehtävät ovat yleensä väljiä ja jättävät tilaa soveltamiseen ja erilaisiin vaihtoehtoihin. 
 
Opetuksen järjestäjä ja koulu päättävät oppimisprosessin (ml. kotitehtävät) suunnittelusta sekä opetusmateriaalin valinnasta ja käyttämisestä. Käytännössä jokainen koulu ja opettajat voivat päättää, mitä aineistoa, kirjoja tai muuta materiaalia opetuksessa käytetään ja millaisia kotitehtäviä annetaan. Materiaalin käytöstä sovitaan yleensä yhteisesti oppimisen ohjauksen yhteydessä. 
 
Opetettava kokonaisuus, sen tavoitteet ja mahdolliset oppiainerajat ylittävät yhteydet vaikuttavat siihen, millaisia materiaaleja opettaja opetuksessaan tai tehtävänannostaan käyttää. Koulun käytänteistä sekä opetuksellisista, ohjauksellisista ja kasvatuksellisista ratkaisuista on tärkeää viestiä myös huoltajille.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/ovatko-perusopetuksen-oppimateriaa…

Riittääkö kotitehtävien antaminen etäopetukseksi?

Keywords Koronavirus Perusopetus

Ei riitä. Etäopetus ei tarkoita pelkkien oppimistehtävien antamista. Etäopetuksen aikana on turvattava oppilaiden yhdenvertaiset oikeudet saada opetusta. Etäopetuksen aikana opetuksen järjestäjä tarjoaa maksutta tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit sekä ateriaedun.

Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata etäopetuksen aikana perusopetuslain mukaisesti. Etäopetuksessa noudatetaan tuntijakoa, opetussuunnitelman perusteita, paikallista opetussuunnitelmaa, perusopetusasetuksen mukaista työaikaa, koulujen työaikoja, opetuksen järjestäjän vuosisuunnitelmaa ja oppilaan lukujärjestystä. Koulupäivän rakennetta on tarpeen tarkastella kokonaisuutena, jossa on riittävästi aikaa myös tauoille, levolle ja palautumiselle.

Koulujen tulee olla aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteydessä oppilaisiin sekä edistää säännöllistä vuorovaikutusta heidän kanssaan. Koulupäivään tuo säännöllisyyttä ja rytmiä opiskelu lukujärjestyksen mukaisesti. Välitunnit ovat oppilaiden virkistäytymisen aikaa myös etäopetuksen aikana. Riittävä ja säännöllinen opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus sekä vertaisvuorovaikutus mahdollistavat opiskelussa edistymisen ja palautteen antamisen, vaikka opinnoissa voi olla itsenäistä tehtävien tekemistä samalla tavoin kuin lähiopetuksessa. Opettajan vuorovaikutuksen tarve korostuu varsinkin nuorempien oppilaiden ja tukea tarvitsen oppilaiden osalta.

Riittävän ja säännöllisen vuorovaikutuksen varmistamisessa keskeisiä näkökohtia ovat seuraavat:

 • Suunnitellaan lukujärjestys, joka edellyttää säännöllistä vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa oppilaisiin useita kertoja päivässä. Opettaja voi olla yhteydessä koko ryhmään tai yksittäiseen oppilaaseen.
 • Oppilaiden vahvuudet ja tuen tarpeet huomioidaan vuorovaikutuksen määrässä ja laadussa.
 • Suunnitellaan menettelytavat ja käytänteet, joilla oppilaiden läsnäolo opetuksessa varmistetaan ja joilla sitä tuetaan.
 • Vuorovaikutusta tuetaan tarvittaessa koulun moniammatillisen henkilöstön avulla, esimerkiksi koulunkäynnin ohjaajien tai oppilashuollon henkilöstön avulla.
 • Seurataan aktiivisesti oppilaiden vuorovaikutuksen tarvetta ja tarvittaessa lisätään yhteydenottoja.

Koulussa on suositeltavaa luoda myös selkeä aikataulu, jolloin luokan- ja aineenopettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse tai muiden viestintävälineiden avulla. Näistä ajankohdista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Tällöin oppilas tai huoltaja voi keskustella opettajan kanssa esimerkiksi tukiopetuksen tarpeesta ja sopia sen järjestämisen ajankohdat.

Vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi opetus on tärkeää suunnitella ja organisoida niin, että opettajalla on tosiasiallinen mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Tämä koskee myös karanteenin ja eristyksen vuoksi etäopetuksessa olevia oppilaita sekä niitä etäopetuksessa olevia oppilaita, jotka kuuluvat tai joiden perheenjäsenet kuuluvat riskiryhmään.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön on tärkeä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan, jotta he voivat tukea oppilaitaan tavoitteiden saavuttamisessa. Opetuksen järjestäjän tulee osaltaan huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa voi käyttää uudenlaisia toimintatapoja, jotta ne vastaavat juuri omien oppilaiden tarpeisiin etäopetustilanteissa. Muutoksissa on tärkeä muistaa, että täydellisyyteen ei tarvitse pyrkiä.

Etäopetuksen järjestämiseen liittyvissä ongelmatilanteissa huoltajat voivat ensisijaisesti olla yhteydessä opettajaan tai rehtoriin. Koulun ja kodin yhteistyössä ongelmiin voidaan löytää oppilaan kannalta parhaat ja toimivat ratkaisut. Mikäli näin ei löydetä yhteisymmärrystä, huoltaja voi tarvittaessa kannella myös aluehallintovirastoon, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/riittaako-kotitehtavien-antaminen-…

Näytetään 1-10/290