Ackreditering för allmänbildande utbildning inom Erasmus+

Erasmus+ akkreditointi haku yleissiviställe koulutukselle. Akkreditointia voi hakea päiväkoti, koulu, lukio tai kosortio. Akkreditointi antaa Erasmus+jäsenyyden, jolloin vuosittaisen liikkuvuusrahoituksen haku kevenee ja tuen saati varmistuu. Akkrediointi on vuosille 2021-2027.

Till dig som ansöker om kortvarigt mobilitetsprojekt (KA122-SCH)

På den här sidan hittar du information om hur du ansöker om mobiliteter utomlands för lärande inom allmänbildande utbildning. Personalens och elevernas mobilitetsperioder genomförs som ett...

Europeisk mobilitet för högskolor – ansökningsanvisningar 2021

Erasmus+ för yrkesutbildningen

Erasmus+ för yrkesutbildning stöder utlandsperioder för studerande och personal samt internationella samarbetsprojekt för läroinrättningar och organisationer.

Registret över rättstolkar

Vi för ett register över rättstolkar där du kan söka en tolk med tillräckliga kvalifikationer för att tolka i rättsliga ärenden. Rättstolken tolkar i olika rättsliga myndighetsärenden och behärskar fackspråket och de vedertagna uttrycken med anknytning till dessa på sina båda arbetsspråk.

Erasmus+ påverkar!

Programmet Erasmus+ vidgar världen! Läs mer om hur Erasmus+ påverkar.

Erasmus+-projekten visualiserade

På den här webbsidan hittar du uppgifter om Erasmus+-projekt som finansierats av Finlands nationella programkontor för Erasmus+ åren 2014–2020.

Kreativa Europa programmet 2021-2027

Kreativa Europa (2021–2027) är EU:s finansieringsprogram som erbjuder organisationer och dem som arbetar inom de kulturella, kreativa och audiovisuella sektorerna möjligheter till europeiskt samarbete och verksamhetsutveckling.

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2021–2022

De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om arbetstiderna och loven inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt vid gymnasierna, yrkesläroanstalterna och vuxengymnasierna. I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2021─2022 under vecka 32, i de flesta skolor den 11 augusti 2021. Skolåret avslutas lördagen den 4 juni 2022.

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

Vad borde barn och unga få lära sig gällande mänskliga rättigheter? Hur ska jag berätta om olika kulturer och fostra till demokratisk delaktighet? Hur inleda när temat för lektionen är hatretorik...
Visar 1-10/2466