Forskningsprojektet som vann VET Excellence Awards-pris utvecklar yrkesutbildningen med hjälp av fysiologiska data

Europeiska veckan för yrkesskicklighet som firades i november avslutades 13.11.2020 i Berlin med utdelningen av VET Excellence Awards-priset som gick till de bästa modellerna för yrkeskunnande. Priset delades ut i flera kategorier och i forskningskategorin VET Researcher gick priset till Jyväskylä universitets forskningsprojekt ”Technoloy Enhanced Learning”. Priset delas ut som ett erkännande till ett forskningsprojekt som på ett innovativt sätt främjar antingen digitalisering eller hållbar utveckling i enlighet med de mål som Europeiska kommissionen ställt upp för åren 2019–2024.

Projekt för distansundervisning i samiska belönades med Cygnaeus-priset 2020

Årets mottagare av Cygnaeus-priset belönades måndagen den 23 november. I år gick priset till ett projekt som utnyttjar digitala förbindelser i undervisningen i samiska. I valet av årets vinnare betonades särskilt verksamhetssätt som främjar delaktighet, tillgänglighet och inklusion samt mod att använda nya undervisningsmetoder.

Det nya Europasset är här!

Läroanstalternas roll består Trots förnyelsen har läroanstalterna fortfarande samma roll i utfärdandet av till exempel tillägg till examensbetyg. Utbildningsstyrelsen stödjer läroanstalterna och det...

Samarbeta internationellt på hemmaplan: digitala möjligheter med hjälp av eTwinning och EPALE

Med hjälp av de digitala nätforumen eTwinning och EPALE har du möjlighet att lära dig nya digitala kunskaper och skapa internationella, professionella nätverk - på hemmaplan!

Erfarenhetsberättelse: Internationellt samarbete inom hälsovårdsbranschen utvecklar handledningsfärdigheter

Tammerfors yrkeshögskola (TAMK) startade 2017 ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Erasmus+ med namnet DigiNurse: ICT Supported Self-Management of Patients. Målen med det hälsovårdsrelaterade projektet har varit att bland annat utveckla handledningen av patienters egenvård och sjukskötarstuderandes digitala färdigheter.

Verktyg från utvecklingsprojekten Bästa

Utvecklingsprojekten Bästa som finansierats av undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har redan från och med år 2017 främjat revideringen av yrkesutbildningen. Projekten har...

Utbildningsstyrelsen erbjuder utbildningsanordnarna stödmaterial för undervisningsarrangemang under undantagsförhållanden

I stället för närundervisning ska den handledning och undervisning som anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande ordnar i så stor utsträckning som möjligt arrangeras på alternativa sätt fram till 13.4.2020.

Delta i nationell kartläggning av studiematerial och läromedel

Utbildningsstyrelsen genomför för första gången en nationell kartläggning av studiematerial och läromedel med syftet att utreda både vilka studiematerial som används i dag samt hurdana material som...

Skolåret avslutas med en gemensam fest för alla – ta del av Utbildningsstyrelsens anvisningar

Utbildningsstyrelsens anvisningar ger skolorna riktlinjer som gäller religiösa evenemang.

Det nya gymnasiet stödjer bättre än tidigare de studerandes lärande, ork och studiemotivation samt ger färdigheter för fortsatta studier och arbetsliv

Förändringar är att vänta i gymnasiestudierna inom en nära framtid då skolorna formar om undervisningen enligt de nya nationella grunderna för gymnasiets läroplan. Undervisningen i gymnasiet fortsätter ändå i många avseenden som förut. De mest synliga förändringarna i undervisningen hänför sig till livskompetens och färdigheter att påverka på ett ansvarsfullt sätt samt till studiehandledning och hur man lägger upp studierna.
Visar 1-10/13