Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

204 relaterade frågor

Hur kan övningar med sång och annan kraftig användning av rösten genomföras under coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och rekommendationen som publicerats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) bör man med hjälp av arrangemang i lokalerna trygga möjligheten att hålla tillräckliga avstånd för att undvika närkontakt. Kraftig användning av rösten kan ingå i till exempel sång och dramaövningar. I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning ska eleverna och de studerande placeras så att de har så stora avstånd till varandra som det är möjligt i de utrymmen som används. Det är viktigt att utbildningsanordnaren ordnar verksamheten så att man kan minimera riskerna för coronavirussmitta som är förknippade med kraftig användning av rösten. Därtill ska man beakta olika regionala och lokala bestämmelser, anvisningar och rekommendationer, till exempel gällande användningen av munskydd.

Körsång kan genomföras till exempel så att hela gruppen deltar på distans, så att man kombinerar både när- och distansundervisning eller som närundervisning i mindre grupper, med beaktande av utbildningsformens särdrag. Man kan också använda utrymmen utomhus på det sätt som är pedagogiskt fungerande.

I övningar som förutsätter kraftig röstanvändning i den grundläggande utbildningen ska eleverna placeras med så stora avstånd till varandra som det är möjligt i de utrymmen som används. Utbildningsanordnaren beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation. Skolan ska sträva efter att se till att man för varje elevs del följer målen som fastställts i läroplanen, även om man kanske inte till alla delar kan genomföra något innehåll eller arbetssätt i undervisningen i musik.

I gymnasieutbildningen bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten begränsa personantalet så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Utbildningsanordnaren beslutar hur musik- eller dramaundervisning samt sångövningar genomförs så att man följer bestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt THL:s och UKM:s rekommendation.

Inom yrkesutbildning bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten begränsa personantalet så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Studierna och påvisandet av kunnandet inom yrkesutbildningen är till vissa delar av sådan natur att de inte kan genomföras utan fysisk eller nära kontakt. Även i sådana situationer bör man sträva efter att hålla tillräckliga avstånd i den mån det är möjligt samt sörja för hygienen i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är frivilligt för den studerande att delta i en undervisningssituation eller ett yrkesprov som förutsätter fysisk eller nära kontakt och vid behov ska undervisningen eller bedömningssituationen flyttas till en senare tidpunkt.

Inom fritt bildningsarbete bör man i situationer som kräver kraftig användning av rösten begränsa personantalet så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Utbildningsanordnaren beslutar om det går att ordna verksamhet som kräver kraftig röstanvändning i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och THL:s och UKM:s rekommendation. Utbildningsanordnaren kan också besluta att tillfälligt avbryta verksamheten som förutsätter kraftig röstanvändning eller att ordna verksamheten på alternativa sätt.

I övningar med kraftig användning av rösten inom grundläggande konstundervisning ska elever under 12 år placeras så att de har så stora avstånd till varandra som möjligt. I hobbyverksamhet för grupper inom den grundläggande konstundervisningen ska verksamhet för över 12-åringar ordnas så att deltagarna kan hålla ett avstånd på 2 meter till varandra.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-kan-ovningar-med-sang-och-anna…

 

Kan man ordna fester trots coronaepidemin?

Keywords Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 3.5.2021

Evenemang kan ordnas om man i övningarna inför dem och vid själva tillställningarna med hjälp av specialarrangemang kan iaktta de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) gett till utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik (4.8.2020). Därtill ska man beakta de regionala rekommendationerna som gäller till exempel användningen av munskydd. Fester kan firas med den egna gruppen. Man ska lokalt besluta om hur fester och dylika tillställningar ska ordnas. I lösningarna ska man ta hänsyn till det lokala epidemiläget och de lokala omständigheterna. 

Enligt THL:s och UKM:s rekommendation bör man inte ordna stora gemensamma evenemang inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen om det inte är möjligt att följa rekommendationerna om hygien och trygga avstånd. Det är motiverat att olika grupper inte samlas samtidigt i ett och samma utrymme inomhus och att inga utomstående bjuds in till fester som ordnas inomhus inom småbarnspedagogiken eller skolan. Tillställningen kan också ordnas i flera omgångar så att man kan se till att inte för många vistas i samma utrymme samtidigt. 

I gymnasie- och yrkesutbildningen ska utbildningsanordnaren lokalt bedöma huruvida det är möjligt att ordna fester och andra evenemang på ett tryggt sätt. I läroanstalterna bör man undvika situationer där man är i direkt fysisk kontakt med andra personer. För att undvika närkontakt bör man med hjälp av lokalarrangemang se till att det är möjligt att hålla trygga avstånd: antalet personer som vistas i ett utrymme bör alltid då det är möjligt begränsas så att personerna kan hålla ett avstånd på över 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Det är också möjligt att ordna evenemangen i flera omgångar. 

Man ska lokalt besluta om vårdnadshavarna eller annan publik kan delta i festligheterna. Enligt THL:s och UKM:s rekommendationer bör man undvika att andra än barnen samt personalen inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken vistas på skolans eller småbarnspedagogikens område. I gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen kan läroanstalten genom ett eget beslut bestämma i vilken utsträckning andra än studerande och anställda får vistas på läroanstaltens område. 

Ett alternativ då man ordnar en fest är att streama tillställningen åt de andra barngrupperna, klasserna och hemmen med hjälp av digitala förbindelser. Det är också möjligt att sammanställa uppträdanden och program av flera grupper till en gemensam webbinariehelhet. Man kan till exempel spela in de olika gruppernas framträdanden på förhand och sedan introducera dem och leda programmet i realtid. Tillställningar för egna gruppen kan även ordnas utomhus, och då kan också vårdnadshavarna delta med hänsyn till de lokala rekommendationerna (till exempel gällande trygga avstånd och munskydd). Till exempel olika evenemangsstigar eller allsång kan om vädret tillåter också ordnas utomhus. Om man i en skola eller vid en läroanstalt har övergått till distansundervisning, ska även fester och dylika evenemang ordnas på distans med digitala förbindelser. 

Inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen lämpar sig motsvarande rekommendationer och arrangemang som inom de andra utbildningsstadierna.
När man planerar och ordnar innehåll och program för olika fester och evenemang ska man även vara beredd på att coronavirussituationen snabbt kan förändras. Därför lönar det sig att planera programmet så att det i samband med själva tillställningen är möjligt att göra ändringar i enlighet med gällande anvisningar och rekommendationer. 

Planeringen styrs också av Utbildningsstyrelsens anvisningar som gäller ordnandet av religiösa tillställningar och alternativ till dem samt anvisningarna om lov att fotografera och filma eleverna. 

Uppdaterad 3.5.2021.

Uppdaterad 9.2.2021 att motsvara också andra fester än enbart de som firas i slutet av året

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-fester-trots-coronae…

 

Kan man ordna utflykter och lägerskolor under coronavirusepidemin?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Uppdaterad 26.4.2021.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Det här gäller också utflykter och lägerskolor som ingår i årsplanen och i andra planer. Utflykter och lägerskolor är närundervisning. Utbildningsanordnaren överväger utgående från den lokala epidemisituationen huruvida utflykter och lägerskolor kan ordnas. Utbildningsanordnaren beslutar om lämpliga verksamhetssätt som gäller utflykter och lägerskolor och ger instruktioner i enlighet med dem.

Enligt de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett 4.8.2020 ska man inte ordna stora gemensamma evenemang om det inte är möjligt att ta hänsyn till rekommendationerna som gäller avstånd och hygien. Undervisningsgrupperna bör också hållas isär under hela skoldagen. Om det inte är möjligt att hålla undervisningsgrupperna skilt för sig ska man se till att det går att hålla avstånd och upprätthålla en god hygien samt sträva efter att i mån av möjlighet ordna undervisningen i skift. Om man använder utrymmen utanför skolan ska man följa motsvarande rutiner för avstånd och hygien som i skolans egna lokaler. Därtill ska man undvika situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående.

Utflykter och lägerskolor kan ordnas om det går att iaktta rekommendationerna som berör avstånd och hygien. Undervisning som ges utanför skolan är avsedd för att öka elevernas välbefinnande och engagerade medborgarskap. Man kan till exempel göra utflykter i naturen tillsammans med den egna undervisningsgruppen och hålla lektioner utomhus. I planeringen av utflykter och lägerskolor ska man ta i beaktande anvisningarna som gäller avgiftsfriheten inom undervisningen samt elevernas eventuella funktionsnedsättningar eller specialbehov och anvisningarna som gäller hygien och avstånd. 

Om det behövs transport för att ordna en utflykt eller lägerskola rekommenderas det att transporterna genomförs enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd för personer över 15 år. När man planerar programmet för en utflykt eller lägerskola är det skäl att ta i beaktande att man undviker situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående personer. Även då man ordnar eventuell inkvartering är det skäl att se till att undvika närkontakt. En lägerskola kan till exempel ordnas så att eleverna sover hemma.

THL gav 2.2.2021 en rekommendation att läroanstalterna tillfälligt avbryter kortvariga studentutbyten från utlandet till Finland och från Finland till utlandet på grund av situationen med coronaviruset. Med kortvarigt studentutbyte avses korta intensivkurser som varar i några veckor, språk- och kulturutbyten samt andra utbytesperioder som är kortare än en termin. Rekommendationen gäller endast nya studentutbyten som börjar från och med datumet då rekommendationen gavs. Längre utbytesperioder till Finland kan ordnas om säkerhetsanvisningarna beaktas.

Enligt utrikesministeriets allmänna rekommendation ska man på grund av coronaviruspandemin undvika resor utomlands som inte är nödvändiga. Ett undantag utgör de länder för vilka regeringen har hävt inreserestriktionerna och därmed även rekommendationen om frivillig karantän. Man kan följa med situationen i utrikesministeriets resemeddelanden.

Uppdatering 26.4.2021: tillägg om att utflykter och lägerskolor är närundervisning, preciserad info om användningen av utrymmen utanför skolan

Uppdtatering 9.2.2021: info om THL:s rekommendation att tillfälligt avbryta kortvariga studentutbyten från utlandet

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-utflykter-och-lagers…

 

 

Hur påverkar coronaviruset studerandeutbyten?

Keywords Coronaviruset Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationell praktik Nordplus Högre utbildning Nordplus-program north2north

Läroanstalter, högskolor och andra organisationer som genomför utbytesprogram och projekt beslutar om hur den internationella verksamheten ska genomföras och kommer tillsammans med sina samarbetsorganisationer överens om åtgärder som berör den internationella mobiliteten. I verksamheten ska man följa med och iaktta myndigheternas anvisningar som gäller coronaviruset. 

Institutet för hälsa och välfärd THL gav 2.2.2021 en rekommendation till läroanstalterna om att tillfälligt avbryta kortvariga internationella studerandeutbyten till eller från Finland på grund av situationen med coronaviruset. Med kortvarigt studerandeutbyte avses kortvariga intensivkurser, språk- och kulturutbyten, utflykter och lägerskolor samt andra utbytesperioder som är kortare än en termin. Rekommendationen gäller nya utbyten som inleds efter den dag då rekommendationen givits.

Enligt rekommendationen kan studerandeutbyten som varar en termin eller ett läsår fortfarande genomföras med beaktande av anvisningarna som gäller säkerhet.

Mera information fås till exempel från undervisnings- och kulturministeriets vanliga frågor som berör högskoleutbildning och forskning:

  • Hur påverkar coronaviruset Erasmus-programmet för studerandeutbyten och internationella forskarstuderande i Finland?
  • Är det möjligt att ordna studerandeutbyten under coronaepidemin?

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-paverkar-coronaviruset-studera…

 

Har en elev rätt till grundläggande utbildning under den tid hen är försatt i karantän eller isolering?

Keywords Coronaviruset Grundläggande utbildning

Ja. Beslut om karantän och isolering är myndighetsbeslut som fattas av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. En person kan vara isolerad hemma eller på sjukhus. Karantän och isolering ska i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar genomföras så att personens rättigheter inte inskränks i onödan. Elevernas lika rätt till undervisning ska därmed tryggas så långt det är möjligt. 

En elev som är försatt i karantän eller isolering har rätt till 

  • undervisning
  • avgiftsfria digitala verktyg, material och förbindelser
  • stöd för lärandet
  • elevvårdstjänster
  • måltider eller kassar med matprodukter som utbildningsanordnaren erbjuder. 

En elev som är i karantän eller isolering kan beroende på sin hälsa delta i undervisningen till exempel via digitala förbindelser samtidigt som den övriga undervisningsgruppen studerar på distans.

Under den tid en elev är i karantän eller isolering kan undervisningen ordnas som distansundervisning med särskilda undervisningsarrangemang som föreskrivs i 18 § i lagen om grundläggande utbildning. Beslutet kan fattas för högst den tid som elevens beslut som grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar gäller. Det är möjligt att hos regionförvaltningsverket söka ändring i ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang. 

Utgångspunkten för frivillig karantän är att en person självmant är i karantän. En elev kan till exempel vara hemma från skolan för att hen väntar på resultatet av ett coronatest eller för att hälsomyndigheterna ska ta kontakt kring smittspårningen i samband med exponering som skett i skolan. Skolan beslutar på vilka sätt elevernas arbete hemma handleds och stöds under frånvaro som eleven har lov till. Lärarna kan vidta olika pedagogiskt ändamålsenliga lösningar inom ramen för sina befogenheter, till exempel att de ger eleverna uppgifter som de kan göra hemma. Någon annan elev kan också ge de överenskomna uppgifterna åt eleven som är hemma, men skolan ansvarar för att alla elever får uppgifterna och därtill hörande handledning. 

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar frivillig karantän för elever inom den grundläggande utbildningen som återvänder hem från ett annat land, ifall rekommendationer om karantän gäller för landet i fråga. Det är också möjligt att för en elev som är i frivillig karantän fatta ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning.

Direkt länk till svaret: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/har-en-elev-ratt-till-grundlaggand…

Hur ska en elev som studerar enligt lärokursen svenska som andraspråk och litteratur bedömas i olika läroämnen?

Keywords Bedömning och betyg Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

Bedömningen av kunnandet hos en elev som studerar enligt lärokursen svenska som andraspråk och litteratur (S2) ska enligt läroplansgrunderna basera sig på målen för undervisningen och kunskapskraven som härletts från dem samt på kontinuerliga och mångsidiga iakttagelser av och prov på elevens kunnande [11].

Bedömningens uppdrag är att stödja elevens utveckling och handleda hen att känna igen framstegen och styrkorna i sina egna kunskaper samt vad hen behöver utveckla vidare. I övriga läroämnen är det också bra att ta hänsyn till att det tar tid att utveckla den språkfärdighet som behövs för studierna, och därför ska eleven få stöd i språket i undervisningen. Undervisningen ska i alla läroämnen vara språkmedveten: varje lärare föregår som språklig modell och är också lärare i språket i det läroämne som hen undervisar [12].

Från och med vilken årskurs ska kunnandet hos elever med invandrarbakgrund bedömas med siffervitsord?

Keywords Bedömning och betyg Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

Bedömningen av lärandet och kunnandet hos en elev med invandrarbakgrund kan vara verbal bedömning, med undantag av slutbedömningen [13].

Hur kan nivåskalan för språkkunskap användas i undervisningen och bedömningen i svenska som andraspråk och litteratur?

Keywords Bedömning och betyg Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

Läroplansgrunderna för lärokursen i svenska som andraspråk och litteratur (S2) har ändrat när det gäller användningen av nivåskalan för språkkunskap. Nu ska slutbedömningen grunda sig på kunskapskraven som härletts från målen för undervisningen, och som beskriver den färdighets- och kunskapsnivå som krävs för att få vitsordet åtta (8).

Nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling är avsedd som stöd för planeringen av undervisningen och för bedömningen av elevernas språkfärdighet samt för deras självvärdering.

Hur genomförs bedömningen om en elev utöver S2-undervisning även deltar i undervisning i svenska och litteratur?

Keywords Bedömning och betyg Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

En elev kan samtidigt studera enligt en enda lärokurs, oberoende av om hen skulle delta i undervisning i både svenska som andraspråk (S2) och i lärokursen svenska och litteratur[7].

Om en elev delvis studerar enligt lärokursen i svenska som andraspråk (se statsrådets förordning 422/2012), framhävs vikten av samarbete mellan lärarna i planeringen av undervisningen och i bedömningen [8]. Undervisningen ska differentieras så att eleven kan studera enligt målen för lärokursen i svenska som andraspråk även om hen deltar i lektionerna i en annan lärokurs. Bedömningen ska då också basera sig på målen för lärokursen i svenska som andraspråk.

Bedömningen ska enligt läroplansgrunderna basera sig på målen för undervisningen och på de kunskapskrav som härletts från dem samt på kontinuerliga och mångsidiga iakttagelser av och prov på elevens kunnande [9]. Bedömningens viktigaste uppdrag är att stödja elevens utveckling och handleda eleven att identifiera framstegen och styrkorna i sina egna språkkunskaper och sitt kunnande och vad hen behöver utveckla. Responsen ska grunda sig på omfattande dokumentation och responsen ska vara mångsidig, konkret och vara tydligt kopplad till lärandeprocessen [10].

Kan barnet ha med sig en sömnleksak eller andra personliga saker till småbarnspedagogiken?

Keywords Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Småbarnspedagogik

(Uppdaterad 7.8.2020)

Enligt de instruktioner som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har får barnet ta med sig en för hen viktig leksak till småbarnspedagogiken och ta med den hem efter dagens slut.

För barnet kan det vara viktigt att till exempel ha med sig en sömnleksak som ger en känsla av trygghet vid dagssömnen. En del andra personliga tillbehör kan också vara nödvändiga, till exempel solkräm eller solglasögon. Sådana här personliga föremål kan man ta med sig till småbarnspedagogiken med hänsyn till rekommendationerna som gäller hygien.

Om barnet har med sig en sömnleksak eller andra personliga föremål till småbarnspedagogiken, ska vårdnadshavaren se till att dessa är rena. I förvaringen av barnets saker ska man ta i beaktande rekommendationerna om hygien, till exempel så att sömnleksakerna förvaras i vilorummet och de övriga sakerna i barnens egna fack. Det är också bra att prata om de här förfaringssätten med barnen så att de förstår varför man inte får ta med sig hem de sömnleksaker man har på daghemmet.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-barnet-ha-med-sig-en-somnleksa…

Visar 1-10/204